Detailopname van roze bloemen aan een tak

Disclaimer

Bedrijfsgegevens

Visit Zuid-Limburg
Walramplein 6, 6301 DD Valkenburg aan de Geul
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de Geul
Tel. 0900 - 555 9798 (€ 1 p.g.)
E-mail: info@visitzuidlimburg.nl
Internet: www.visitzuidlimburg.nl

BTW nummer: NL 807531650B01

Kamer van Koophandel: 14063449

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website is een productie van Visit Zuid-Limburg. Deze website is met de meeste zorg samengesteld.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene VVV Voorwaarden van VVV Zuid-Limburg zijn van toepassing op de door Visit Zuid-Limburg aangeboden producten, reizen en diensten en op aan haar verleende opdrachten.

2. Aansprakelijkheid
Visit Zuid-Limburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Alle aanbiedingen op deze website zijn zo actueel mogelijk gemaakt, maar desalniettemin kan het voorkomen dat een product of dienst niet meer leverbaar is cq. tijdelijk uit voorraad is. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisaties en/of de met Visit Zuid-Limburg samenwerkende dienstverleners en/of partners. Visit Zuid-Limburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt Visit Zuid-Limburg geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Visit Zuid-Limburg via de website. Visit Zuid-Limburg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Visit Zuid-Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

3. Informatie van derden
Visit Zuid-Limburg biedt op deze website tevens haar partners en dienstverleners de gelegenheid hun accommodatie, evenement, excursie etc. zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto's zoals deze dienstverleners nodig/nuttig achten. Visit Zuid-Limburg heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door deze dienstverleners. Visit Zuid-Limburg aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Visit Zuid-Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Visit Zuid-Limburg.

4. Intellectuele Eigendom
De merken, logo’s, informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Visit Zuid-Limburg geheel of gedeeltelijke teksten, afbeeldingen of foto’s van deze website te gebruiken voor andere websites of andere massa media, zoals Intranet, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften, verenigingsbladen, radio of TV.

De met Visit Zuid-Limburg samenwerkende dienstverleners garanderen dat zij bevoegd zijn de aangeleverde materialen, teksten, afbeeldingen of foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat de genoemde materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een derde toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom. Visit Zuid-Limburg wordt zowel in- als buiten rechte gevrijwaard voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
Aangeboden materialen, gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar Visit Zuid-Limburg worden gezonden en op onze website danwel in onze brochures openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Visit Zuid-Limburg of bij haar aangesloten verenigingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

5. Privacy
Visit Zuid-Limburg respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonsgegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy-regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Een volledige beschrijving van wat Visit Zuid Limburg met uw persoonsgegevens doet verwijzen wij naar de Privacyverklaring Visit Zuid-Limburg.

 

Download de gebruiksvoorwaarden als PDF bestand